Disclaimer


DISCLAIMER

Stichting Almelo Allee is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid waarop Stichting Almelo Allee geen redelijke controle kan uitoefenen. Van een dergelijke omstandigheid is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake in geval van: buitengewone weersomstandigheden, verkeersproblemen, luchtvaartproblemen, overige transportproblemen, stakingen, overheidsoptreden, militair optreden, brand.

Indien er sprake is van overmacht waardoor nakoming van de organisatie van het toernooi redelijkerwijs niet van Stichting Almelo Allee kan worden gevergd, zal de uitvoering van het toernooi worden opgeschort, dan wel het toernooi worden afgelast of worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Overigens is het Nederlands recht op deze overeenkomst van toepassing.