REGLEMENT

Artikel 1: Deelname

1.1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk door de deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan. Ook dient de door de Stichting Almelo Allee vastgestelde minimumleeftijd te zijn bereikt.

1.2. De deelname aan het evenement geschied door de deelnemer persoonlijk.

1.3. Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.

1.4. Stichting Almelo Allee kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de Stichting Almelo Allee om het evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld

1.5. De deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt Stichting Almelo Allee zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.

1.6. Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van Stichting Almelo Allee is verkregen.

1.7. Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.

1.8. Van de deelnemers wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

2.1. Stichting Almelo Allee is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid waarop Stichting Almelo Allee geen redelijke controle kan uitoefenen. Van een dergelijke omstandigheid is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake in geval van: buitengewone weersomstandigheden, verkeersproblemen, luchtvaartproblemen, overige transportproblemen, stakingen, overheidsoptreden, militair optreden, brand.

2.2. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

2.3. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

2.4. De deelnemer vrijwaart Stichting Almelo Allee voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

2.5. Deelname is op eigen risico.

Artikel 3: Portretrecht

3.1 De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Stichting Almelo Allee voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakt foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is en/of waaraan zijn/haar naam gekoppeld is.

Artikel 4: Persoonsgegevens

4.1 De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Stichting Almelo Allee opgenomen in een bestand. Dit bestand wordt enkel gebruikt voor eigen beheer. Persoonsgegevens worden op geen enkele wijze gepubliceerd. De deelnemer geeft door aan het aangaan van deze overeenkomst toestemming tot het gebruik van de verstrekte persoonsgegevens voor eigen beheer.

4.2. Deelnemers en belangstellenden kunnen expliciet aangeven opgenomen te worden in het adressen bestand voor de nieuwsbrief. Enkel het mailadres wordt in dit bestand bewaard. Indien u voor 25 mei 2018 in het mailbestand bent gekomen, kan het zijn dat deze expliciete toestemming van u ontbreekt. Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen (mogelijk omdat de expliciete toestemming ontbrak) kunt u zich afmelden door in de eerstvolgende nieuwsbrief op de link "afmelden" te klikken.

4.3. Expliciete toestemming om toegevoegd te worden aan het mailbestand wordt verkregen door tijdens uw aanmelding het vakje voor "aanmelden nieuwbrief" aan te vinken of door uw via de website aan te melden. In dit laatste geval krijgt u altijd een mail gestuurd waarmee u uw aanmelding dient te bevestigen.

4.4. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Stichting Almelo Allee tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.

Artikel 5: Wedstrijdreglemente

5.1 Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Association of Athletics Federations (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Beide wedstrijdreglementen liggen bij Stichting Almelo Allee ter inzage en de relevante bepalingen worden de deelnemer op diens verzoek door Stichting Almelo Allee toegezonden.

5.2. Stichting Almelo Allee stelt de finishtijd en de tussentijden van de deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdsregistratie geschiedt door middel van een tijdsregistratiechip die op de achterzijde van het startnummer is bevestigd. Stichting Almelo Allee kan de tijden van de deelnemer alleen registreren indien het startnummer op juiste wijze wordt gedragen.

5.3. Stichting Almelo Allee stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden (bijvoorbeeld ontbrekende matpassage). Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan Stichting Almelo Allee worden teruggegeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

DISCLAIMER

Stichting Almelo Allee behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van Stichting Almelo Allee kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.